Declaració responsable

La persona que signa declara: 

 • Que totes les dades i la informació continguda en aquesta sol·licitud i la documentació adjunta és certa, exacta i completa. 
 • Que compleix els requisits d’aquestes bases per a sol·licitar l’ajut. 
 • Que el projecte candidat no ha estat publicat ni presentat públicament, ja sigui per part de la persona sol·licitant de la convocatòria o per part d’altres persones. 
 • Que, en cas que la sol·licitud d’ajut la formuli una persona jurídica, la persona física que signa la sol·licitud disposa de poders atorgats al seu favor que la faculten per a la presentació d’aquesta sol·licitud. 
 • Que, en cas de presentar-se la sol·licitud d’ajut en nom d’un grup o d’una agrupació, la persona signant de la sol·licitud com a representant serà plenament responsable del projecte davant de l’FCRI pel que fa al compliment de les obligacions establertes en la convocatòria, sense perjudici de la responsabilitat de les altres parts de l’agrupació, que en responen solidàriament. 
 • Que es compromet, en qualsevol dels casos, a aportar la documentació acreditativa del compliment dels requisits de les bases, en la forma i termini en què sigui requerida a l’efecte per l’FCRI. 
 • Que, en cas de persones físiques empresàries, han d’estar donades d’alta en el cens de l’IAE en aquells supòsits en què sigui obligatori. 
 • Que accepta que s’utilitzi l’adreça electrònica facilitada amb la sol·licitud per a les comunicacions previstes en aquesta convocatòria. 
 • Que, en relació als drets de propietat intel·lectual i industrial, no infringirà cap contracte ni drets de tercers incloent-hi patents, drets d’autor, secrets comercials, informació privilegiada o confidencial, marques registrades o drets de privadesa, incloses dades personals. 
 • Que no ha estat mai condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de diners públics, tràfic d’influències o fraus. 
 • En el cas d’empreses, que no ha sol·licitat la declaració de concurs voluntari, ni ha estat declarada insolvent en qualsevol procediment, ni ha estat declarada en concurs. 
 • Que no ha estat mai sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d‘obtenir subvencions. 
 • Que no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 
 • Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’AEAT, de les obligacions amb la Seguretat Social així com amb la Hisenda Municipal. 

La inexactitud o falsedat d’aquesta declaració responsable és motiu d’exclusió de la persona que presenta la sol·licitud, com també motiu de revocació o reintegrament de la dotació en el cas que li sigui atorgada, sens perjudici de la possibilitat d’imposar les sancions que corresponguin i d’exigir les responsabilitats de qualsevol tipus en què s’hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració.