Categories

Qui pot sol·licitar l'Ajut FCRI?

Qualsevol persona física major de 18 anys, o qualsevol persona jurídica legalment constituïda. També el poden demanar agrupacions de persones (físiques i/o jurídiques) tot i que no tinguin personalitat jurídica. Les persones participants han d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals, de la Seguretat Social i de les seves obligacions tributàries.

Quines categories existeixen?

Existeixen dues categories d’ajuts delimitades per l’edat de la persona sol·licitant i/o antiguitat de l’entitat sol·licitant i una categoria especial per a propostes exclusivament audiovisuals de més gran envergadura per a sol·licituds de fins a 50.000€.

A. Categoria talent consolidat, per a persones físiques de 40 anys o més i persones jurídiques amb 5 o més anys d’antiguitat.

B. Categoria talent jove, per a persones físiques de menys de 40 anys i persones jurídiques de menys de 5 anys d’antiguitat.

C. Categoria gran producció audiovisual, per a persones jurídiques.

Què es considera un talent consolidat?

Adreçat a persones físiques i jurídiques. En cas de persones físiques, en el moment de presentar la sol·licitud han de tenir 40 anys d’edat o més. També es permetrà la presentació conjunta de dues o més persones —en aquest cas l’ajut s’atorgarà a qui es designi en la presentació de la sol·licitud com a coordinador de la proposta. En el cas de les persones jurídiques hauran d’haver estat constituïdes com a mínim 5 anys abans de la presentació de la sol·licitud, o inferior a 5 anys de la data de presentació de la sol·licitud en el cas que el representant legal tingui 40 anys d’edat o més.

Què es considera un talent jove?

Adreçat a persones físiques i jurídiques. En cas de persones físiques, en el moment de presentar la sol·licitud han de tenir menys de 40 anys d’edat. També es permetrà la presentació conjunta de dues o més persones. En aquest cas l’ajut s’atorgarà a qui es designi en la presentació de la sol·licitud com a coordinador de la proposta. El requisit d’edat haurà de ser complert per totes les persones que presentin la sol·licitud. En el cas de persones jurídiques hauran d’haver estat constituïdes en un termini inferior a 5 anys de la data de presentació de la sol·licitud i que almenys el representant legal sigui menor de 40 anys.

Quin tipus de propostes es poden presentar?

S’hi inclouen propostes en formats digitals i no digitals, com per exemple: webs, aplicacions de mòbil, ludificacions, recursos gràfics, continguts transmèdia, jocs, objectes artístics, música, il·lustració, tallers, activitats, teatre, actuacions, performances, esdeveniments, exposicions, jornades, conferències, visites, rutes, concursos, tertúlies, intervencions artístiques, audiovisuals, curtmetratges, guies didàctiques, llibres infantils, còmics, etc.

També s’hi inclouen propostes de creació de vídeos i/o podcasts, amb continguts no publicats anteriorment i destinats exclusivament per a les xarxes socials com ara Youtube, TikTok, Twitch, Instagram, webs de podcats, etc. Poden ser per canals o comptes ja existents o de nova creació.

En la categoria C s’hi inclouen propostes audiovisuals de més gran envergadura com poden ser documentals o audiosèries professionals.

No s’inclouen propostes de recerca científica ja que no es tracta d’un ajut a la recerca, sinó a les accions de comunicació o divulgació d’aquesta.

Puc presentar una proposta conjuntament amb més persones?

Sí. Es permet la presentació conjunta de dues o més persones físiques i en aquest cas l’ajut s’atorgarà a qui es designi en la presentació de la sol·licitud com a persona coordinadora de la proposta. Per presentar la proposta en grup s’haurà d’explicitar al formulari de sol·licitud i aportar les dades relatives a totes les persones que formen part del grup. En la categoria de Talent jove, el requisit d’edat haurà de ser complert per totes les persones que presentin la sol·licitud.

No està contemplada l’agrupació de persones jurídiques.

Puc presentar més d'una proposta?

Cada persona física sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud per a una única proposta. En el cas de les persones jurídiques es podran presentar un màxim de 5 sol·licituds canalitzats a través de 5 usuaris diferents. S’hauran de registrar amb noms de contacte i correus electrònics diferents, un per cada responsable de cada proposta, tot i que hauran de posar el nom de l’entitat, NIF i tots els documents per igual.

Quina dotació tenen els ajuts?

La dotació econòmica total de l’Ajut és de 300.000 €, que es distribueix, aproximadament, 125.000€ per a la categoria de talent consolidat, 125.000€ per a la categoria de talent jove i 50.000€ per a la categoria gran producció audiovisual.

En cas que no s’exhaureixi alguna de les dotacions establertes per a una categoria, l’import corresponent es pot adjudicar a una altra categoria, sempre que es respecti la puntuació mínima requerida i d’acord amb els criteris de valoració.

Quants diners es poden demanar per optar a l'ajut?

Cada persona beneficiària podrà optar a un ajut d’un màxim de 15.000 € per proposta en les categories A i B. En el cas de la categoria C, la persona beneficiària podrà optar a un ajut d’un màxim de 50.000€. Aquesta categoria C podrà ser declarada deserta si cap de les propostes presentades no compleix amb la qualitat mínima a criteri de la comissió de selecció. 

La percepció de l’import concedit se sotmetrà al règim fiscal vigent en el moment de l’atorgament.

L’Ajut finança la totalitat del pressupost de la meva proposta?

Sí, amb un valor màxim de 15.000€ o 50.000€ segons categoria.

L’Ajut FCRI és compatible amb altres ajuts, subvencions o premis sol·licitats?

Els ajuts no seran compatibles amb altres ajuts, subvencions o premis sol·licitats i/o concedits per altres ens públics o privats en el moment de fer la sol·licitud i pels mateixos conceptes, accions, despeses, etc., descrits en la proposta objecte de l’ajut.

Què vol dir que la proposta ha de ser de nova creació?

Que siguin propostes o continguts de nova creació, que hagin superat les fases d’ideació i/o investigació, i no hagin estat executades ni presentades al públic, tal com es descriuen a la proposta, amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud d’ajut.

El contingut de la proposta pot ser en altres llengües a banda del català?

S’hi podran incloure, de manera complementària, altres llengües a més del català en la proposta. 

Inscripció i documentació

Com registrar-se a la plataforma?

Per crear un compte a la plataforma, fes clic al botó “Nou usuari”. El primer que et demanarà serà la teva fiscalitat, és a dir, si et presentes com a persona física (personalment) o persona jurídica (en nom d’una entitat).

Omple les dades necessàries i selecciona les autoritzacions per al tractament de les dades i les altres autoritzacions si ho creus convenient.

T’arribarà un correu electrònic a l’adreça que hagis especificat, i hauràs de fer clic a l’enllaç que diu “Finalitzar registre” per generar les teves credencials i acabar de crear el compte.

Com puc presentar una proposta?

Les propostes s’han de presentar de forma telemàtica a través d’aquesta web tot omplint el formulari de sol·licitud. Al formulari s’hauran d’emplenar tots els camps amb la informació de la persona o persones sol·licitants i la descripció tècnica de la proposta d’acord amb les instruccions indicades. Un cop emplenat tot el formulari de sol·licitud i adjuntada la documentació corresponent, s’enviarà a través de la mateixa plataforma sense possibilitat de modificacions posteriors. 

Consulta Com emplenar el formulari?

En el cas de les persones jurídiques que volen presentar més d’una sol·licitud, hauran de registrar-se amb noms de contacte i correus electrònics diferents, un per cada responsable de cada proposta. S’haurà de posar el nom de l’entitat, NIF i tots els documents per igual.

Què es demana en el formulari de sol·licitud?

El formulari de sol·licitud consta de tres parts:

1. Informació de la persona o entitat sol·licitant (dades identificatives)

2. Informació de la proposta:

 • Títol de la proposta
 • Resum de la proposta (1250 caràcters)
 • Descriptors de la proposta
 • Quantitat total de l’ajut sol·licitat en €
 • Data d’inici i final de l’execució de la proposta

3. Descripció de la proposta:

 • Descripció tècnica de la proposta (5000 caràcters)
 • Descripció dels elements d’innovació de la proposta (1500 caràcters)
 • Descripció del pressupost detallat (2000 caràcters)
 • Descripció del pla de comunicació i l’impacte estimat (2500 caràcters)
 • Trajectòria professional/experiència de l’equip/carta de motivació (2500 caràcters)
 • Altres informacions o enllaços rellevants (1250 caràcters)

Tots els camps del formulari són obligatoris, a excepció del darrer (altres informacions).

En la descripció de la proposta es limita l’extensió dels camps que s’han d’omplir, per tant, recomanem redactar la proposta en un document de text per poder calcular la mida de cada resposta abans d’omplir la sol·licitud a la plataforma.

Com emplenar el formulari de sol·licitud?

En aquest PDF trobaràs tota la informació tècnica de com emplenar el formulari de sol·licitud.

Com emplenar el formulari?

Es poden afegir adjunts en la descripció de la proposta?

No es poden afegir adjunts en la descripció de la proposta. Es poden afegir enllaços a documents amb informació complementària o de suport, en el darrer camp de la sol·licitud anomenat “Altres informacions o enllaços rellevants”.

La sol·licitud està pensada perquè la informació rellevant de la proposta es pugui concretar en els camps específics del formulari.

Quina documentació he de presentar?

En el moment de presentar la sol·licitud, s’haurà d’adjuntar el pdf del DNI/NIF/NIE o altre document que acrediti la persona sol·licitant, i acceptar la declaració responsable.

En cas de les persones jurídiques s’haurà de presentar la següent documentació:

 • Adjuntar en format .pdf una còpia del DNI del/de la representant legal;
 • Adjuntar en format .pdf l’acreditació del/de la representant legal;
 • Còpia de les escriptures i/o els estatuts registrats de l’entitat sol·licitant, si escau;
 • Còipa de l’Acta de titularitat real*;
 • Autorització del/de la representant legal de l’entitat jurídica conforme la persona física que presenta la sol·licitud (persona de contacte) ho fa en nom de l’entitat, llevat que sigui el/la mateix/a representant legal qui presenta la sol·licitud.

En cas de concessió de l’ajut, s’haurà de presentar el certificat de les dades bancàries i acceptar l’ajut a través del botó corresponent.

*Document, expedit per un notari, que identifica els titulars de més d’un 25% de les accions o participacions d’una societat mercantil. Aquest document no caldrà en el cas d’una societat unipersonal. En el cas de fundacions, tots els patrons seran titulars reals. En el cas d’associacions, ho són els membres de la junta directiva. L’acta de titularitat real és un document que es fa per la normativa de prevenció de blanqueig de capitals, en el qual s’inclou el nom, cognoms i data de naixement dels titulars reials de l’entitat (els que tenen el control). Segons la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Quin és el termini per presentar propostes?

El termini de presentació de propostes finalitzarà el dia 6 de novembre de 2024, a les 14.00 hores. Qualsevol sol·licitud que no s’hagi validat abans d’aquest termini serà rebutjada. Recordem que una proposta guardada com a esborrany no vol dir que estigui validada.

Què és la declaració responsable?

És un apartat del formulari de sol·licitud en el qual la persona candidata declara, entre d’altres, que compleix les condicions i requisits de la convocatòria, per evitar haver de presentar documentació acreditativa. En cas de no complir algun punt d’aquesta declaració responsable no es podrà ser beneficiari de l’ajut.

Tens problemes informàtics amb el formulari?

Recomanem utilitzar els següents navegadors:

 • Google Chrome
 • Firefox
 • Safari (14.1.2 o posterior)
Com puc canviar les meves dades personals?
Pots canviar les teves dades personals des d'”El meu perfil” que trobaràs en el menú superior.

Valoració de les propostes

Com serà el procediment d'avaluació de les propostes?

Un cop presentada la sol·licitud, es comprovarà que les dades i documentació presentada és completa i es compleixen els requisits mínims de la convocatòria (consultar les bases) per ser admesa. L’avaluació i la selecció de les propostes es duran a terme d’acord amb els procediments següents:

Avaluació o valoració tècnica de la proposta: un cop admesa la sol·licitud, es demanaran informes tècnics d’avaluació a experts en els àmbits relatius a la convocatòria, que faran una revisió peer review. Els informes s’elaboraran tenint en compte els criteris descrits en el punt 10 de les bases. Aquesta valoració permetrà establir una prelació de les propostes que passaran a la selecció final.

Selecció final: la selecció final de les propostes la farà una comissió de selecció, mitjançant la comparació de sol·licituds segons els criteris establerts i tenint en compte els informes tècnics de valoració i la disponibilitat pressupostària. En base als criteris anteriors, la comissió de selecció fixarà la nota de tall mínima per a cada categoria per accedir als ajuts i elaborarà l’informe per a la proposta de resolució provisional.

Quins són els criteris de valoració de les propostes?

S’han establert 5 criteris de valoració, amb un pes específic respecte del total de criteris a valorar, diferent per a cada categoria:

 • Criteri de qualitat (25% per les tres categories)
 • Criteri d’innovació (20% categoria A, 30% categoria B i 15% categoria C)
 • Criteri econòmic (20% per les tres categories)
 • Criteri de comunicació (20% per les categories A i B, i 15% per la categoria C)
 • Criteri d’experiència (15% categoria A, 5% categoria B i 25% per la categoria C)
Què es tindrà en compte a l'hora de valorar la qualitat de la proposta?

Es tindrà en compte el grau de justificació de la necessitat de la proposta, el grau de claredat i precisió en la descripció de les accions o fases i el grau de planificació. També es valorarà si el disseny de la proposta s’adequa als objectius proposats (és a dir, si està ben dimensionada), si es detallen els recursos materials i humans necessaris i si es té en compte la paritat de gènere en els casos que sigui possible. Igualment es tindrà en compte el grau de coherència i base científica dels seus continguts. Es valorarà positivament si es tenen en compte criteris de sostenibilitat i l’existència de la possibilitat de replicació o projecció de futur.

Es valorarà la presentació de cartes de compromís o d’intenció, de recomanació o de col·laboració d’altres persones i/o entitats implicades.

Què es tindrà en compte a l'hora de valorar el criteri d'innovació de la proposta?

Es tindrà en compte el grau d’originalitat o singularitat de la proposta, si s’incorporen nous formats o narratives i si els continguts són atractius i d’interès per al públic objectiu. També es valorarà si s’identifiquen els possibles riscos que puguin sorgir en el desenvolupament de la proposta i com es preveu solucionar-los.

Què es tindrà en compte a l'hora de valorar el criteri econòmic de la proposta?

Es tindrà en compte el grau de detall del pressupost i si s’han desglossat en les tres partides principals (despeses directes, despeses de personal i despeses de difusió). Si les partides pressupostàries estan ben dimensionades i si s’adeqüen als objectius i justificació. Per altra banda, s’observarà si les despeses s’ajusten al cost de mercat i el grau d’eficiència en relació al cost per participant.

Què es tindrà en compte a l'hora de valorar el criteri de comunicació de la proposta?

Es tindrà en compte el grau de desenvolupament d’un pla de comunicació amb detall suficient d’accions i mitjans per dur-lo a terme i si l’ús dels canals de comunicació són realistes, ben dimensionats i adaptats al públic objectiu. També es valorarà el nivell d’impacte qualitatiu i quantitatiu (resultats esperats, públic, nous col·lectius, indicadors previstos) i com s’avaluaran.

Es valorarà la capacitat de mesurar l’impacte i l’èxit de la proposta.

Addicionalment s’observarà el grau d’orientació de les accions a col·lectius socials normalment allunyats de les activitats per al foment de la cultura científica.

Com es valorarà el criteri d'experiència professional?

En el cas de la categoria Talent consolidat, el grau d’experiència de la persona responsable de la proposta i de l’equip tindrà un pes específic del 15% respecte del total de criteris a valorar. En el cas de la categoria Talent jove, el grau d’experiència de la persona responsable de la proposta (o la carta de motivació) tindrà un pes específic del 5% sobre el total dels criteris a valorar. En la categoria C, el grau d’experiència de l’entitat tindrà un pes específic del 25%.

En cas de projectes de caràcter audiovisual, es valorarà positivament un vídeo de presentació (a través d’un enllaç a alguna plataforma de suport accessible).

Pagaments i justificació

En cas de rebre l'ajut, quines són les meves obligacions?

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

 1. Executar la proposta en el període indicat a la proposta presentada i com a màxim la data d’execució final indicada en les bases.
 2. Executar la proposta d’acord amb la descripció de les accions i planificació de la proposta presentada.
 3. Destinar la totalitat de l’ajut a l’execució del projecte d’acord amb el pressupost descrit a la proposta presentada. Les desviacions entre partides hauran d’estar degudament justificades i sol·licitades a l’FCRI amb antelació per a la seva aprovació.
 4. La proposta objecte de l’ajut l’haurà de fer la persona beneficiària. No obstant això, la persona beneficiària podrà subcontractar* amb tercers l’activitat subvencionada amb el límit de percentatge màxim del 50%.
  1. Proporcionar la documentació contemplada a la base 15, i qualsevol altra informació que els sigui demanada, com per exemple, les dades referents a l’impacte del projecte executat i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de l’FCRI.
  2. Justificar l’ajut en un termini no superior a 30 dies naturals a partir de la data de finalització de la proposta i segons les indicacions descrites al punt 15 de les bases.
  3. Acreditar les despeses mitjançant les factures corresponents, emeses dins el període d’execució, sempre a nom de la persona beneficiària i acompanyades del justificant de pagament bancari corresponent.
  4. Fer publicitat dels ajuts rebuts, tot esmentant el suport i la col·laboració de l’FCRI en tota informació, verbal o escrita, emesa amb motiu de l’activitat, així com en els materials de difusió que l’acompanyin, segons les indicacions establertes en la “Guia per al compliment dels requisits de visibilitat i publicitat”, disponible a xxxx. i amb prèvia supervisió de l’FCRI abans de fer-se públic.
  5. En el marc de les xarxes socials, caldrà etiquetar-hi sempre @fundaciorecerca. D’altra banda, la persona beneficiària informarà l’FCRI dels actes públics de presentació del projecte objecte de l’ajut que tingui previst realitzar amb antelació suficient, i remetrà una invitació per tal que pugui participar-hi un/una representant d’aquesta. Igualment, la persona beneficiària informarà l’FCRI en cas que el producte de la seva proposta esdevingui finalista i/o guanyador de concursos, premis, festivals, etc.

  * S’entén per subcontractació l’adquisició de béns o serveis connaturals a la singularitat i naturalesa de la mateixa persona física o jurídica sol·licitant de l’ajut.

  En cas de rebre l'ajut, quan hauré de justificar la realització de la proposta?

  Un cop finalitzada la realització de la proposta, la persona beneficiària haurà de justificar l’ajut rebut en un termini no superior a 30 dies naturals a partir de la data de finalització de la proposta.

  En cas de rebre l'ajut, com hauré de justificar la realització de la proposta?

  La persona beneficiària haurà de justificar l’ajut rebut a través d’aquesta mateixa web on haurà d’adjuntar una memòria tècnica descriptiva del desenvolupament de la proposta i demostrar-ne la realització amb els recursos adients, així com aportar una relació de despeses acreditades mitjançant les factures corresponents, sempre a nom de la persona beneficiària i acompanyades del justificant de pagament bancari corresponent. Es poden consultar les bases reguladores per a més informació.

  Què ha d’incloure la memòria tècnica justificativa?

  La memòria tècnica justificativa ha d’incloure, com a mínim, la següent informació:

  1. Dades identificatives de la proposta: número ID, títol de la proposta, categoria, nom de la persona física o jurídica beneficiària, nom de la persona responsable del projecte i les dates d’inici i final del període execució.
  2. Desenvolupament del pla de treball i assoliment dels objectius. Expliqueu breument l’execució del pla de treball, el grau d’assoliment dels objectius que vau descriure a la memòria inicial i els impactes obtinguts. En el cas que el pla de treball hagi sofert desviacions, descriviu aquestes desviacions i expliqueu-ne les causes i l’afectació sobre els resultats esperats (màxim 500 paraules).
  3. Afegiu al document tota la documentació necessària, amb els recursos adequats (digitals, audiovisuals, enllaços dins la memòria, etc.), per a la demostració de la realització de la proposta i els resultats finals amb els seus impactes.
  4. Autoavaluació. Feu una breu valoració global de l’actuació, si els impactes han estat els esperats, el cost final per participant i expliqueu si la proposta té projecció de futur i, en aquest cas, si disposeu de dotació econòmica per fer-ho i si faríeu canvis per millorar-la i en quin sentit.

  En cas de publicacions en paper, recordeu que s’haurà d’enviar 5 originals de la publicació a la direcció de l’FCRI (pg. Lluís Companys 23, 08010 Barcelona).

  Com puc saber si he d’imputar l’IVA a la relació de despeses?

  Es pot imputar l’IVA com a despesa en cas que la persona o entitat sol·licitant d’un ajut no pugui recuperar l’import d’aquest impost, és a dir, que no el pugui desgravar. En cas que sí que es pugui, l’IVA no es considera despesa imputable.

  En cas de presentar-me com a persona física, com puc justificar les hores de feina com a despesa?

  En el cas que un persona beneficiària sigui una persona física (autònoma o no autònoma) i vulgui imputar hores personals destinades al projecte, s’acceptarà una declaració responsable, sempre i quan inclogui les hores emprades, els dies i la descripció de la feina feta. Consulta aquest model de declaració responsable.

  Com es farà el pagament de l'import de l'ajut?

  L’import de l’ajut es lliurarà en dos pagaments. El primer, corresponent al 50% del total concedit, es tramitarà com a bestreta, un cop resolta i notificada la resolució de concessió, sense necessitat de presentar avals ni garanties.

  El pagament del 50% restant s’efectuarà un cop presentada i examinada tota la documentació acreditativa en la justificació de l’ajut atorgat d’acord amb el que preveuen les bases reguladores.

  El pagament a les persones beneficiàries s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte bancari indicat per aquestes.

  L'import de l'Ajut està subjecte a retencions?

  Sí, l’import de l’Ajut està subjecte a la normativa fiscal vigent a Espanya, per la qual cosa l’FCRI practicarà, si escau, les retencions que siguin procedents. Les persones beneficiàries queden obligades a presentar a l’FCRI tants documents com li siguin requerits per aquesta última, com a requisit previ al pagament. El fet de no lliurar aquests documents comportarà la pèrdua de l’ajut.

  En el supòsit que la persona beneficiària sigui una persona física, no només a títol individual, sinó en nom d’altres que conformen un grup, cadascuna d’elles haurà d’aplicar el règim fiscal vigent per la part de l’ajut que els correspongui.

  Per a més informació, consulteu la web de l’Agencia Tributària He rebut una subvenció. Com l’he de declarar?